Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skołoszowie został powołany przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego Józefa Michalika dekretem z dnia 5 maja 2000 r. Na pierwszych zwyczajnych członków POAK zostało powołanych 21 osób. W ciągu lat skład oddziału znacznie się zmieniał. Na pierwszą i wieloletnią Prezes oddziału została powołana Pani Anna Broda dekretem z dnia 20 maja 2000 r. Pełniła tę funkcję owocnie przez wiele kadencji aż do 30 listopada 2015 r., kiedy to Prezesem POAK w Skołoszowie została Pani Teresa Lorenowicz.
POAK spotyka się na comiesięcznej formacji. Istotnym i podstawowym zadaniem członków jest dążenie pod okiem duchownych do osobistej świętości przez pogłębianie formacji duchowej oraz przepajanie duchem Ewangelii każdej dziedziny życia. Ma to prowadzić do otwierania drzwi Chrystusowi w domu, w pracy, w szkole, na ulicy, w autobusie.
Spotkania POAK odbywają się zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca. Każde spotkanie rozpoczyna się od udziału we Mszy św., podczas której członkowie podejmują posługę liturgiczną. W czasie części formacyjnej najpierw rozważane jest Słowo Boże z konkretnym nastawieniem na aktualizację w życiu członków POAK. Następnie omawiany jest aktualny temat z programu duszpasterskiego wyznaczonego przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce. Podejmowane są także zagadnienia bieżące z życia lokalnej wspólnoty.
Zgodnie ze Statusem Stowarzyszenia, POAK stara się budzić wśród swoich członków potrzebę nabywania kompetencji, które będą przydatne w działalności społecznej, angażować się w ważne i potrzebne zadania, kreować prawidłowe postawy wobec takich pojęć, jak: polskość, patriotyzm. Wspólnym celem jest też ukazanie sensu udziału środowisk katolickich w życiu publicznym. POAK pamięta o pełnej współpracy ze wszystkimi grupami duszpasterskimi działającymi w parafii, a wszelkie przedsięwzięcia podejmowane są zawsze pod przewodnictwem duchowym kapłanów – asystentów.
Z perspektywy kilkunastu lat istnienia Akcji Katolickiej w Skołoszowie, można powiedzieć, że udało się zainicjować i zrealizować, często wspólnie z innymi grupami, wiele przedsięwzięć, które wpisały się na stałe w życie wspólnoty parafialnej. Są nimi m.in.:
– organizowanie Orszaku Trzech Króli,
– organizowanie Dnia Seniora połączone z wystawieniem okolicznościowej sztuki wspólnie z innymi grupami,
– coroczne organizowanie nabożeństwa drogi krzyżowej ulicami naszej miejscowości,
– wykonanie wystroju Ciemnicy i Bożego Grobu,
– prowadzenie corocznej nowenny do Miłosierdzia Bożego przed odpustem parafialnym,
– organizowanie Sobótki Świętojańskiej,
– przez zaangażowanie w działalność Bractwa Św. Mikołaja ukazywanie prawdy o tym świętym.
Zaangażowanie POAK w Skołoszowie ujawnia się również poprzez udział w wielu jednorazowych wydarzeniach o charakterze religijnym, formacyjnym czy patriotycznym.